ทำไมต้องมีการอบรมพนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถยกในงานอุตสาหกรรม


หลักการและเหตุผลเกี่ยวกับการใช้งานและการ ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารถยกประเภทนี้มีบทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรม เพราะนำมาใช้ในการยกเคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้าที่มีน้ำหนักมากเพื่อลดการใช้แรงงานของคนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ควบคุมรถยกส่วนใหญ่มีการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว เฉี่ยวชนสินค้าสิ่งของต่างๆ ข้ามขั้นตอนปฏิบัติงานสาเหตุเหล่านี้มีผลทำให้บุคคลได้รับบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน จึงเห็นว่าการฝึกอบรมให้กับพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการควบคุมรถยก สอนขับ รถยก และลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรมีความสำเร็จในกระบวนการผลิตได้เป็นอย่างดี
    1. วัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมพนักงานควบคุมรถยกให้มี ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดีในการทำงาน ยก เคลื่อนย้ายและจัดเรียงสินค้า เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งจัดว่าเป็นกฎที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับการขั้นตอนการผลิตให้มีความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้พนักงานขับรถยกรู้วิธีการใช้รถยก เคลื่อนย้ายวัสดุอย่างปลอดภัย เพื่อให้พนักงานขับรถรู้วิธีการตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก เพื่อให้พนักงานขับรถเกิดความปลอดภัยและป้องกันทรัพย์สินเสียหาย
    2. มีส่วนในการช่วยให้มีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องของความสามารถในการยก เคลื่อนย้ายสินค้า วิธีบำรุงรักษา และการควบคุมรถยกที่ถูกต้อง ช่วยให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยกได้ถูกต้องตามขั้นตอน ช่วยให้มีทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา และการควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งานและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการผลิต
    3. การนำรถยกเข้ามาใช้ในกระบวนการเคลื่อนย้ายและการเก็บรักษาวัสดุ ซึ่งเป็นกระบวนการหลักที่สำคัญของโรงงาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายภายในและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า แต่ความสะดวกสบายจากการใช้รถยก ก็แฝงไว้ด้วยอันตรายที่พร้อมจะเกิดเป็นอุบัติเหตุได้ตลอดเวลา ถ้าพนักงานขับรถยกไม่เข้าใจถึงการใช้รถยกอย่างปลอดภัยและการตรวจสอบบำรุงรักษารถยกให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ